Regulamin konkursu - Aqua Art Challenge

Pytania, odpowiedzi, dyskusje na tematy akwariów konkursowych. Ogłoszenia dotyczące konkursu.

Regulamin konkursu - Aqua Art Challenge

Postprzez Bartek Lipczyński » N 09 mar, 2014

Regulamin konkursu AQUA ART CHALLENGE
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa oraz sposób wyłaniania zwycięzców w Konkursie „Aqua Art Challenge”, zwanym dalej „Konkursem”.
  2. Organizatorem Konkursu jest AQUA ART Bartłomiej Lipczyński, ul. Przyrzecze 18,
  05-510 Konstancin Jeziorna REGON: 831357954, NIP: 867-119-37-57, zwany dalej „Organizatorem”.
  3. Konkurs organizowany jest na terytorium Polski.
  4. Przebiegiem konkursu kierują pracownicy Organizatora.
  5. Do wszelkich czynności w zakresie prowadzenia Konkursu uprawniony jest Organizator i upoważnieni przez niego Pracownicy.
  6. Konkurs rozpoczyna się w dniu 1-04-2014 i trwa do odwołania, przy czym Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia konkursu w dowolnym wskazanym przez siebie terminie.
  7. Każdy z Uczestników przed przystąpieniem do Konkursu akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
  8. Każdy z Uczestników Konkursu zobowiązany jest także do przestrzegania Regulaminu Forum Serwisu Akwarystyki Roślinnej pod rygorem usunięcia z Konkursu w trybie natychmiastowym.
  9. Warunkiem odbioru nagród przez każdego ze Zwycięzców Konkursu jest posiadanie zarejestrowanego konta w sklepie internetowym Organizatora znajdującym się pod adresem: http://shop.aqua-art.pl/

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
  1. Uczestnikiem Konkursu może być każdy obywatel Polski, który jest:
   a. członkiem grupy „Zarejestrowani użytkownicy” jednocześnie nie będący członkiem grupy „Nowi użytkownicy” forum Serwisu Akwarystyki Roślinnej Holenderskie.pl http://www.holenderskie.pl/forum/,
   b. założony temat odpowiadający wymaganiom wynikającym z niniejszego Regulaminu w przeznaczonym do tego dziale na ww. forum: „Roślinne - konkurs Aqua Art Challenge”.
  2. W konkursie mogą uczestniczyć akwaria spełniające wszystkie poniższe kryteria:
   a. aktualnie istniejące,
   b. będące własnością Uczestnika,
   c. którego twórcą i opiekunem jest Uczestnik,
   d. które zawiera, w ramach swojej aranżacji, żywe rośliny wodne.
  3. Założenie odpowiedniego wątku w w/w dziale forum holenderskie.pl, jest równoważne ze zgłoszeniem swojej pracy do konkursu i rozpoczęciem uczestnictwa w Konkursie. Wątek założony przez uczestnika jest prezentacją na którą składają się fotografie, filmy oraz szczegółowe opisy prowadzonego przez niego akwarium oraz metod jego pielęgnacji, zgodnie z wymaganiami niniejszego Regulaminu Konkursu.
  4. Uczestnik w dowolnym czasie może wycofać swoje akwarium i opisujący go wątek z Konkursu poprzez zgłoszenie wątku do moderacji, z opisem chęci przeniesienia wątku do działu forum : „Roślinne - archiwum”.
  5. Tytuł wątku oraz pierwszy post wątku powinien być sporządzony ściśle wg szablonu określonego przez Administrację Serwisu.
  6. W wątku konkursowym prawo do publikowania ma jedynie jego autor. Publikacja postów w dziale konkursowym wymaga każdorazowego potwierdzenia przez moderatora.
  7. W kolejnych postach uczestnik powinien prezentować aktualne fotografie, filmy i opisy uaktualniające informacje o prowadzonym przez niego akwarium. ściśle wg szablonu określonego przez Administrację Serwisu.
  8. Zalecane jest umieszczanie aktualnych informacji, opisów, zdjęć lub filmów akwarium konkursowego nie rzadziej niż co 2 tygodnie.
  9. Wątki nie odświeżane dłużej niż przez 2 miesiące będą automatycznie usuwane z konkursu poprzez przeniesienie ich do działu: „Roślinne - archiwum”.
  10. Zabronione jest sztuczne zwiększanie popularności wątków konkursowych, w szczególności poprzez zamieszczanie nie merytorycznych postów w celu wyższego pozycjonowania.
  11. Założony wątek-blog bierze automatycznie udział w kolejnych edycjach konkursu.
  12. Każdy uczestnik utworzy bliźniaczy wątek w dziale: „Roślinne - konkurs Aqua Art Challenge - dyskusje” o temacie identycznym jak jego wątek konkursowy, w którym to wątku będzie mógł dyskutować na tematy związane ze swoja praca konkursową i odpowiadać na pytania innych Użytkowników Forum.
  13. Jakiekolwiek zmiany opublikowanych przez uczestnika treści, w trakcie trwania konkursu, są zabronione, w szczególności zmiana opisu, kasowanie lub podmienianie fotografii lub filmów.
  14. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są właściciele oraz pracownicy Organizatora, a także członkowie ich najbliższych rodzin. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
  15. Przystępując do Konkursu uczestnik oświadcza, że:
   a. posiada pełnię praw autorskich, osobistych i majątkowych do zamieszczanych zdjęć, filmów i opisów akwarium;
   b. zgłoszona do konkursu praca konkursowa nie narusza praw osób trzecich, w szczególności praw majątkowych i osobistych, a także praw autorskich innych podmiotów;
   c. posiada zgodę osób, których wizerunek utrwalono na zdjęciach lub filmach zamieszczonych w konkursowym temacie i jest uprawniony do wykorzystywania tego wizerunku, opublikowania go i publicznej prezentacji;
  16. Użytkownik może zgłosić do konkursu dowolną ilość konkursowych akwariów pod warunkiem, iż będą to każdorazowo osobne prowadzone przez użytkownika zbiorniki, a ich dzienniki będą prowadzone w osobnych wątkach konkursowych.

§ 3 WARUNKI GŁOSOWANIA W KONKURSIE
  1. Uprawnionym do głosowania jest każdy Użytkownik Forum Serwisu Akwarystyki Roślinnej holenderskie.pl przestrzegający Regulaminu Forum, będący członkiem grupy „Zarejestrowani użytkownicy” jednocześnie nie będący członkiem grupy „Nowi użytkownicy”
  2. Kolejne edycje konkursu rozpoczynają się o godzinie 00:01 pierwszego dnia każdego miesiąca kalendarzowego, a kończą się o godzinie: 23:59 ostatniego dnia danego miesiąca.
  3. Głos można oddać, poprzez naciśnięcie ikonki – (dłoń z kciukiem w górę), która jest widoczna na górnym marginesie pierwszego postu w wątku-blogu - akwarium, znajdującego się w dziale Konkursu.
  4. Głosujący może głosować na dowolną liczbę wątków-blogów, przy czym na każdy z wątków-blogów można oddać nie więcej niż jeden głos.
  5. Głosować można w czasie od rozpoczęcia do zakończenia każdej z edycji konkursu.
  6. Oddanego głosu nie można wycofać.
  7. Oddanie głosu stanowi wyraz poparcia (polubienia) dla akwarium przedstawianego w przedmiotowym wątku-blogu oraz jego prezentacji.
  8. Zabronione są wszelkie manipulacje przy głosowaniu, w tym zakładanie fikcyjnych kont w celu zwiększania ilości otrzymanych głosów oraz inne celowe łamanie Regulaminu Forum lub Regulaminu Konkursu mające na celu uzyskanie wyższego wyniku w Konkursie.
  9. Głosy oddane na dany wątek-blog są sumowane automatycznie, a ich suma decyduje o miejscu w Rankingu wątków-blogów.
  10. Aktualny Ranking będący listą wątków-blogów uporządkowanych malejąco wg liczby głosów oddanych na dany wątek dostępny jest po przyciśnięciu linku „Aqua Art Challenge – akwarium miesiąca” na głównej stronie Forum: toplist.php.
  11. Ranking w momencie zakończenia edycji konkursu jest jednocześnie Tabelą wyników edycji konkursu.
  12. Archiwalne Tabele wyników edycji konkursu, można zobaczyć klikając na odpowiedni link na dole strony przedstawiającej aktualny Ranking.
  13. W momencie rozpoczęcia kolejnej edycji konkursu wszystkie oddane głosy są zerowane i glosowanie rozpoczyna się od początku.

§ 4 NAGRODY W KONKURSIE ORAZ ZASADY O SPOSÓB ICH PRZYZNAWANIA
  1. Wyboru zwycięzców Konkursu na podstawie odpowiedniej Tabeli wyników - ilości głosów otrzymanych od innych użytkowników forum Serwisu Akwarystyki Roślinnej holenderskie.pl, spełniających wymogi niniejszego Regulaminu, dokonuje Organizator.
  2. Organizator dokona wyboru zwycięskich Akwariów niezwłocznie po zakończeniu każdej edycji konkursu.
  3. Kryterium oceny jest:
   a. spełnienie wymogów formalnych dotyczących uczestnictwa w/w Konkursie,
   b. liczba głosów oddanych przez uprawnionych do głosowania Użytkowników w danej edycji Konkursu - Tabela wyników edycji konkursu,
   c. warunkiem otrzymania nagrody jest otrzymanie mnimum 10 głosów oddanych przez głosujących.
  4. Nagrodą miesiąca dla najlepszych prac konkursowych będzie kupon rabatowy (rabat 99%) na za zakupu w sklepie internetowym Aqua Art:
   a. za zajęcie 1 miejsca – kupon rabatowy na kwotę 150 zł,
   b. za zajęcie 2 miejsca – kupon rabatowy na kwotę 100 zł,
   c. za zajęcie 3 miejsca – kupon rabatowy na kwotę 50 zł,
   d. za zajęcie 4 miejsca – kupon rabatowy na kwotę 30 zł,
   e. za zajęcie 5 miejsca – kupon rabatowy na kwotę 20 zł.
  5. Dodatkowo Organizator przewiduje niezależnie od wyników globalnych głosowań nagrodę specjalną w postaci kuponu rabatowego o wartości 200 zł dla autora najwyżej ocenianego akwarium zgłoszonego do Konkursu zbudowanego na bazie produktów firmy Aqua Art. W celu wykazania powyższej okoliczności konieczne jest opisanie oraz udokumentowanie w postaci fotografii lub filmu potwierdzającego użycie do tworzenia Akwarium produktów firmy Aqua Art
  6. Poprzez pojęcie "na bazie produktów firmy Aqua Art" rozumieć należy sytuację, w której Uczestnik korzysta tylko i wyłącznie z podłoży oraz nawozów firmy Aqua Art bez użycia innych środków nawożenia roślin w akwarium.
  7. W przypadku ujawnienia działań niosących znamiona oszustwa w zakresie opisu akwarium lub posłużenia się zdjęciami lub informacjami stanowiącymi własność innych osób lub innych naruszeń Regulaminu Konkursu – wątek w którym nastąpią takie nadużycia zostanie usunięty z forum, a Użytkownik w przypadku zwycięstwa w którejkolwiek edycji konkursu zobowiązany będzie do zwrotu wszystkich otrzymanych nagród oraz obciążony zostanie obowiązkiem zapłaty kary umownej w wysokości 100-krotności otrzymanych nagród.
  8. Autorzy zwycięskich wątków w ciągu 7 dni od zakończenia konkursu powinni:
   a. Przesłać przez Prywatną Wiadomość Forum (PW) do administratora Bartłomieja Lipczyńskiego - dane swojego konta w sklepie internetowym Organizatora znajdującym się pod adresem: http://shop.aqua-art.pl/ z którego będą realizowali odbiór nagrody.
   b. Złożyć zamówienie na interesujące ich produkty używając swojego w/w konta w klepie internetowym Organizatora znajdującym się pod adresem: http://shop.aqua-art.pl/.
   c. Składając zamówienie należy wybrać typ dostawy: „przesyłka kurierska z pobraniem” (nie należy wybierać innych form dostawy, ani wysyłać żadnych zaliczek).
  9. Zakupione Produkty zostaną wysłana na koszt Organizatora w ciągu 14 dni od dnia spełnienia wymogów ust. 8.
  10. Nagroda zostanie wysłana na koszt Organizatora tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
  11. W przypadku niespełnienia wymogów ust 8, lub nieodebrania (dwukrotnego niepodjęcia przesyłki kurierskiej) przez Uczestnika Konkursu – Zwycięzcę nagrody z przyczyn leżących po jego stronie, ulega ona przepadnięciu.
  12. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.
  13. W przypadku zamówienia przez Zwycięzcę towarów o wartości przekraczającej wartość nagrody będzie on zobowiązany do zapłaty w/w różnicy, płatnej gotówką, na ręce kuriera, przy dostawie nagrody.
  14. W przypadku, gdy okaże się, że Zwycięzca - zdobywca którejkolwiek z nagród nie spełnia warunków niniejszego Regulaminu, lub w inny sposób naruszył postanowienia Regulaminu traci prawa do nagrody, a w wypadku ujawnienia tego faktu po jej przyznaniu, jest zobowiązany do jej zwrotu oraz zapłacenia kar umownych.

§ 4 REKLAMACJE
  1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu, Uczestnicy Konkursu mogą zgłaszać przez Prywatną Wiadomość (PW) do Administracji serwisu holenderskie.pl w czasie trwania Konkursu, jednakże nie później niż w terminie do dnia 2 każdego kolejnego miesiąca. Reklamacja zgłoszona po w/w terminie, nie wywołuje skutków formalnych.
  2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i adres do korespondencji Uczestnika Konkursu oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
  3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia ich otrzymania.
  4. Od decyzji Organizatora w sprawie zgłoszonej reklamacji Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony zwrotnie przez Prywatna Wiadomość (PW).
§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.
  2. W przypadku pojawienia się ze strony osób trzecich ewentualnych roszczeń wynikających z tytułu naruszenia praw autorskich lub innych dóbr osobistych przez uczestnika, uczestnik zobowiązany będzie, jako osoba wyłącznie odpowiedzialna, do pokrycia wszelkich szkód oraz roszczeń odszkodowawczych.
  3. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika w związku z realizacją Konkursu jest ograniczona do wysokości wartości nagrody.
  4. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie - wchodzą w życie natychmiast po ich opublikowaniu w ramach Serwisu holenderskie.pl. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian wysokości Nagród. W pozostałych przypadkach zmiany Regulaminu wchodzą w życie w momencie rozpoczęcia kolejnej edycji Konkursu.
  5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych dotyczących adresu zamieszkania lub innych danych uniemożliwiających lub opóźniających wręczenie przez Organizatora nagrody w związku z prowadzeniem Konkursu.
  6. Wszelkie spory ,które mogą wyniknąć w związku z realizacją Konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
  7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
Avatar użytkownika
Bartek Lipczyński
Administrator
 
Posty: 603
Dołączył(a): Wt 01 lip, 2003
Lokalizacja: Wa-wa
Głosował : 0 razy
Ilość głosów: 0 razy

Powrót do Roślinne - konkurs Aqua Art Challenge - dyskusje

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość